Personvernerklæring og informasjonskapsler

Kven er me?

Bedriftsnavn: Wallemtunet
Organisasjonsnummer: 928 225 607
Nettstad: wallemtunet.no
Adresse: Dalen 99, 5600 Norheimsund
E-post: post@wallemtunet.no
Telefon: 474 08 608

Innleiing

Wallemtunet hvorav eier Wallemtunet AS, er opptatt av å behandle personopplysningar på ein trygg og tillitsskapande måte når du besøker og nyttar vår nettstad.

Denne personvernerklæringa inneheld opplysningar du har rett på når opplysningar blir samla inn frå nettstaden vår, og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar.

Hensikta er å informere deg om dine rettar, samt våre retningslinjer og prosedyrar for behandling av personopplysningane me får frå deg gjennom di bruk av vår nettstad.

Personvernerklæringa er underlagt norsk lov og kan bli oppdatert frå tid til anna, mellom anna som følgje av endringar i gjeldande personvernlovgiving eller endringar i tenestene tilgjengelege på nettstadene. Vi vil varsle deg dersom dette krev nytt samtykke frå deg.

Ver venleg og les denne erklæringa nøye for å få ein klar forståing av korleis vi samlar inn, nyttar, vernar eller på annan måte behandlar dine personopplysningar.

 

Samtykke

For å kunne nyttiggjere deg av innholdet tilgjengelege på vår nettstad, er det nødvendig at du gir oss visse etterspurde personopplysningar. Dersom du ikkje ynskjer å gi oss slike nødvendige opplysningar, kan vi dessverre ikkje gje deg tilgang til den førespurde tenesta.

Ved å bruke bruke nettstaden vår, stadfestar du at du har lese og forstår innhaldet i denne Personvernerklæringa og samtykkjer til vår behandling av dine personopplysningar.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Ver likevel merksam på at dette kan medføre at vi ikkje lenger kan levera våre tenester til deg.

Dersom barn under 16 år har gjeve oss personopplysningar, vil vi slette opplysningane så snart vi blir merksame på forholdet. Føreldre eller føresette kan kontakte oss.

 

Behandlingsansvarleg

wallemtunet.no er behandlingsansvarleg for behandling av personopplysningar i samband med vår verksemd etter gjeldande personopplysningslovgiving. Med behandlingsansvarleg meiner vi den som bestemmer formalet med behandlinga av personopplysningar og kva hjelpemiddel som skal nyttast. Det er behandlingsansvarleg som har det overordna ansvaret for behandlinga av dine personopplysningar.

 

Kva er personopplysningar?

Med personopplysningar meiner vi informasjon som kan knytast til ein fysisk person, til dømes opplysningar om namn, bustad, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling meiner vi kva som helst bruk av personopplysningar, som til dømes innsamling, registrering, samanstilling, lagring og utlevering.

 

Kva personopplysningar behandlar vi?

Ved å nytte deg av vår nettstad, vil vi kunne behandle dine personopplysningar, inkludert, men ikkje avgrensa til: 

 • E-postadresse
 • Informasjon om di bruk av våre nettstader, til dømes di søkehistorikk, kva undersider som blir besøkt
 • Enhetstypar
 • IP-adressar 
 • Mailsporing
 • Namn
 • Nettlesarinnstillingar
 • Operativsystem 
 • Telefonnummer 
 • Trafikkdata

 

Slik vert informasjonen lagra:

Informasjon innsamla gjennom skjema på våre nettstader. Dette blir lagra i vårt CRM-system i wordpress.com. Informasjonen blir lagra til du sjølv ber om at dei blir sletta eller dersom dei har vore inaktive i 2 år, med mindre anna følger av lov.

Informasjonen blir sletta ved førespurnad ved å kontakte oss.

 

Slik vert informasjonen samla inn:

Me behandlar personopplysningar som du oppgir via skjema på våre nettstad.

Me legg vekt på å behandla personopplysningar på ein måte som gjer at du kan føla deg trygg på at opplysningar om deg blir behandla konfidensielt.

Me behandlar personopplysningar som er naudsynte for at du kan nyttiggjera deg av våre tenester og nytta vår nettstad.

Me vil behandla personopplysningar som me får direkte frå deg eller på tekniske måtar (til dømes automatisk registrering via våre serverar) for dei formaåla som er skildra under, og for å kunne tilby, overvaka og analysere bruken av nettstaden, samt gjennomføra vedlikehald og forbetringar.

Formålet med vår behandling av dine personopplysningar er å betjene di bruk av nettstaden på best mogleg måte.

Når du oppgir personopplysningar for å få tilgang til våre tenester og nettstader, vil me behandle dine personopplysningar for å:

 • Gi tilgang til våre produkt og tenester
 • Sende ut relevant informasjon
 • Handtere kundeservice

Me vil ikkje nytta personopplysningane til andre formaål enn det angitte, med mindre det føreligg uttrykkeleg samtykke frå deg om bruk til anna formaål.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningane vert ikkje delt med utanforståande tredjepartar.

Dersom det likevel skulle skje utlevering av personopplysningar til organisasjonar som utfører tenester på vegner av oss, vil vi krevje at tenesteleverandørane berre nyttar slike personopplysningar til det formaålet å yte slike tenester til oss, og vi vil innhente dei garantiane som vert vurderte som naudsynte for å beskytte dine personopplysningar.

Sist oppdatert: 16.05.2023