The Best Fluffy Pancakes recipe you will fall in love with. Full of tips and tricks to help you make the best pancakes.

Personvernerklæring

Hvem vi er

Fores­lått tekst: Vår nettst­ed­sadresse er: https://wallemtunet.no

Kommentarer

Fores­lått tekst: Når besøk­ende leg­ger inn kom­mentar­er på siden, lagres infor­masjo­nen gitt inn i kom­men­tarskje­maet i til­legg til IP-adressen til den besøk­ende og den besøk­endes net­tle­server­sjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå user­iøse kommentarer.

En anonym tek­st­streng gener­ert på grunnlag av e‑postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjen­esten Gra­vatar for å under­søke om du har en kon­to der. Per­son­vern­erk­lærin­gen til Gra­vatar lig­ger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kom­mentaren din er blitt god­kjent, vil pro­fil­bildet ditt være syn­lig for hvem som helst i forbindelse med kom­mentaren din.

Media

Fores­lått tekst: Hvis du laster opp bilder til nettst­edet, bør du unngå å laste opp bilder som innehold­er infor­masjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøk­ende på siden kan laste ned og hente ut slik infor­masjon fra bilder på siden.

Informasjonskapsler

Fores­lått tekst: Hvis du leg­ger inn en kom­men­tar på dette nettst­edet, kan du be oss om å huske navn, e‑post og nettst­ed. Denne infor­masjo­nen lagres i en infor­masjon­skapsel og er der for å gjøre ting let­tere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne infor­masjo­nen på nytt neste gang du leg­ger inn en kom­men­tar. Disse infor­masjon­skap­s­lene utløper etter ett år.

Om du besøk­er vår innlog­gings­side, vil vi opprette en midler­tidig infor­masjon­skapsel for å avgjøre om net­tle­seren din aksepter­er infor­masjon­skap­sler. Denne infor­masjon­skapse­len innehold­er ingen per­son­op­plysninger og forsvin­ner så snart du lukker net­tle­seren din.

Når du log­ger deg inn, blir det oppret­tet infor­masjon­skap­sler som lagr­er innlog­gingsin­for­masjo­nen din og valg du har tatt når det gjelder hvor­dan innhold skal vis­es. Infor­masjon­skap­sler med innlog­gingsin­for­masjon utløper etter to dager, mens de med vis­ningsvalg var­er i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innlog­gingsin­for­masjo­nen din opp­be­vares i to uker. Hvis du log­ger deg ut av kon­toen din, vil disse infor­masjon­skap­s­lene forsvinne.

Hvis du redi­ger­er eller pub­lis­er­er en artikkel, vil ytterligere en infor­masjon­skapsel bli lagret i net­tle­seren din. Denne infor­masjon­skapse­len innehold­er ingen per­son­op­plysninger, men bare ID-en til artikke­len du net­topp redi­gerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Fores­lått tekst: Artik­ler på denne siden kan inklud­ere innebygd innhold (f.eks. video­er, bilder, artik­ler osv.). Innebygd innhold fra andre nettst­ed­er oppfør­er seg på nøyak­tig samme måte som om den besøk­ende hadde besøkt nettst­edet som det innebygde innhold­et kom­mer fra.

Disse nettst­e­dene kan sam­le inn opplysninger om deg, bruke infor­masjon­skap­sler, bygge inn sporingssys­te­mer fra tred­jeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innhold­et. Dette omfat­ter også sporing av han­dlin­gene dine via det innebygde innhold­et der­som du har en kon­to og er logget inn på nettstedet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Fores­lått tekst: Om du ber at pas­sor­det tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e‑posten om tilbakestill­ing av passord.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Fores­lått tekst: Hvis du leg­ger igjen en kom­men­tar, blir kom­mentaren og infor­masjon om kom­mentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppføl­gingskom­mentar­er og god­kjenne dem automa­tisk i stedet for å legge dem i en kø der de må god­kjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som reg­istr­erer seg på dette nettst­edet (der­som denne muligheten eksis­ter­er), lagres det også per­son­op­plysninger som de opp­gir i bruk­er­pro­filen sin. Alle brukere kan se, redi­gere og slette sine egne per­son­op­plysninger når som helst (bort­sett fra bruk­er­navn). Nettst­edets admin­is­tra­tor­er kan også se og redi­gere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Fores­lått tekst: Hvis du har en kon­to på dette nettst­edet eller har lagt igjen kom­mentar­er, kan du be om å få en eksport­fil som innehold­er per­son­op­plysnin­gene vi har om deg. Dette omfat­ter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi slet­ter alle per­son­op­plysninger vi har om deg. Dette omfat­ter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av admin­is­tra­tive, juridiske eller sikker­hetsmes­sige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Fores­lått tekst: Besøk­endes kom­mentar­er kan bli kon­trollert gjen­nom en automa­tisk gjenkjen­nelses­t­jen­este mot søppelkommentarer.